Usage Statistics for rotabats.com

Summary Period: October 2017
Generated 01-Nov-2017 03:12 EDT

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for October 2017
Total Hits 3159
Total Files 723
Total Pages 1500
Total Visits 973
Total KBytes 8209
Total Unique Sites 802
Total Unique URLs 10
Total Unique Referrers 112
Total Unique User Agents 202
. Avg Max
Hits per Hour 4 77
Hits per Day 101 280
Files per Day 23 52
Pages per Day 48 156
Sites per Day 25 69
Visits per Day 31 54
KBytes per Day 265 1747
Hits by Response Code
Code 200 - OK 22.89% 723
Code 304 - Not Modified 1.20% 38
Code 403 - Forbidden 0.06% 2
Code 404 - Not Found 75.82% 2395
Code 405 - Method Not Allowed 0.03% 1

Daily usage for October 2017

Daily Statistics for October 2017
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 98 3.10% 15 2.07% 53 3.53% 42 4.32% 54 6.73% 146 1.78%
2 114 3.61% 19 2.63% 56 3.73% 48 4.93% 56 6.98% 154 1.87%
3 124 3.93% 27 3.73% 51 3.40% 45 4.62% 69 8.60% 167 2.04%
4 71 2.25% 23 3.18% 43 2.87% 29 2.98% 35 4.36% 33 0.40%
5 222 7.03% 52 7.19% 121 8.07% 54 5.55% 66 8.23% 795 9.68%
6 62 1.96% 12 1.66% 31 2.07% 26 2.67% 37 4.61% 27 0.33%
7 198 6.27% 16 2.21% 77 5.13% 49 5.04% 41 5.11% 191 2.33%
8 150 4.75% 41 5.67% 65 4.33% 27 2.77% 52 6.48% 530 6.46%
9 38 1.20% 10 1.38% 21 1.40% 21 2.16% 30 3.74% 18 0.22%
10 56 1.77% 11 1.52% 23 1.53% 19 1.95% 34 4.24% 27 0.33%
11 119 3.77% 42 5.81% 58 3.87% 36 3.70% 50 6.23% 250 3.04%
12 132 4.18% 19 2.63% 54 3.60% 29 2.98% 62 7.73% 66 0.81%
13 92 2.91% 16 2.21% 36 2.40% 30 3.08% 67 8.35% 133 1.62%
14 40 1.27% 8 1.11% 17 1.13% 17 1.75% 34 4.24% 19 0.23%
15 104 3.29% 17 2.35% 46 3.07% 23 2.36% 34 4.24% 53 0.64%
16 47 1.49% 11 1.52% 21 1.40% 18 1.85% 38 4.74% 22 0.27%
17 47 1.49% 12 1.66% 22 1.47% 19 1.95% 27 3.37% 22 0.26%
18 280 8.86% 40 5.53% 156 10.40% 52 5.34% 60 7.48% 238 2.90%
19 107 3.39% 15 2.07% 38 2.53% 26 2.67% 37 4.61% 143 1.74%
20 58 1.84% 18 2.49% 32 2.13% 21 2.16% 32 3.99% 315 3.84%
21 76 2.41% 14 1.94% 37 2.47% 30 3.08% 40 4.99% 36 0.44%
22 128 4.05% 42 5.81% 69 4.60% 38 3.91% 49 6.11% 1518 18.49%
23 90 2.85% 29 4.01% 40 2.67% 31 3.19% 46 5.74% 367 4.48%
24 87 2.75% 27 3.73% 47 3.13% 31 3.19% 38 4.74% 374 4.56%
25 66 2.09% 15 2.07% 33 2.20% 31 3.19% 41 5.11% 159 1.93%
26 103 3.26% 23 3.18% 41 2.73% 39 4.01% 62 7.73% 89 1.09%
27 109 3.45% 24 3.32% 37 2.47% 34 3.49% 54 6.73% 190 2.32%
28 83 2.63% 40 5.53% 53 3.53% 29 2.98% 36 4.49% 1747 21.28%
29 46 1.46% 15 2.07% 18 1.20% 18 1.85% 31 3.87% 32 0.39%
30 68 2.15% 18 2.49% 26 1.73% 26 2.67% 42 5.24% 147 1.79%
31 144 4.56% 52 7.19% 78 5.20% 35 3.60% 60 7.48% 199 2.43%

Hourly usage for October 2017

Hourly Statistics for October 2017
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 4 140 4.43% 0 22 3.04% 1 55 3.67% 6 189 2.30%
1 4 126 3.99% 0 22 3.04% 1 54 3.60% 11 350 4.26%
2 3 115 3.64% 0 29 4.01% 1 58 3.87% 2 65 0.79%
3 6 216 6.84% 1 51 7.05% 3 112 7.47% 65 2003 24.41%
4 5 167 5.29% 2 62 8.58% 3 99 6.60% 29 900 10.96%
5 3 101 3.20% 0 17 2.35% 1 36 2.40% 2 59 0.72%
6 6 195 6.17% 0 19 2.63% 2 90 6.00% 3 105 1.27%
7 4 124 3.93% 0 23 3.18% 1 56 3.73% 9 278 3.39%
8 4 136 4.31% 0 21 2.90% 1 43 2.87% 8 262 3.19%
9 3 99 3.13% 1 34 4.70% 1 53 3.53% 11 342 4.17%
10 3 120 3.80% 0 28 3.87% 2 64 4.27% 20 616 7.50%
11 6 192 6.08% 1 47 6.50% 3 121 8.07% 13 413 5.03%
12 3 99 3.13% 0 23 3.18% 1 51 3.40% 2 63 0.76%
13 5 173 5.48% 2 83 11.48% 3 105 7.00% 12 382 4.66%
14 4 141 4.46% 1 33 4.56% 1 57 3.80% 9 272 3.31%
15 5 166 5.25% 0 24 3.32% 2 73 4.87% 3 95 1.16%
16 4 125 3.96% 0 21 2.90% 1 49 3.27% 2 61 0.75%
17 3 97 3.07% 0 28 3.87% 1 48 3.20% 5 162 1.97%
18 3 118 3.74% 0 12 1.66% 1 42 2.80% 8 248 3.02%
19 4 127 4.02% 0 23 3.18% 1 47 3.13% 6 178 2.17%
20 3 106 3.36% 1 38 5.26% 1 59 3.93% 17 533 6.49%
21 3 119 3.77% 0 18 2.49% 1 48 3.20% 14 441 5.37%
22 3 96 3.04% 0 25 3.46% 1 48 3.20% 2 54 0.66%
23 1 61 1.93% 0 20 2.77% 1 32 2.13% 4 138 1.69%

Top 10 of 10 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 520 16.46% 237 2.88% /
2 88 2.79% 359 4.38% /webalizer/
3 78 2.47% 4058 49.43% /webalizer/usage_201709.html
4 25 0.79% 2347 28.59% /webalizer/usage_201710.html
5 19 0.60% 3 0.03% /icons/blank.gif
6 19 0.60% 4 0.05% /icons/folder.gif
7 3 0.09% 16 0.20% /webalizer/ctry_usage_201709.png
8 3 0.09% 10 0.13% /webalizer/daily_usage_201709.png
9 3 0.09% 6 0.08% /webalizer/hourly_usage_201709.png
10 3 0.09% 7 0.08% /webalizer/usage.png

Top 10 of 10 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 78 2.47% 4058 49.43% /webalizer/usage_201709.html
2 25 0.79% 2347 28.59% /webalizer/usage_201710.html
3 88 2.79% 359 4.38% /webalizer/
4 520 16.46% 237 2.88% /
5 3 0.09% 16 0.20% /webalizer/ctry_usage_201709.png
6 3 0.09% 10 0.13% /webalizer/daily_usage_201709.png
7 3 0.09% 7 0.08% /webalizer/usage.png
8 3 0.09% 6 0.08% /webalizer/hourly_usage_201709.png
9 19 0.60% 4 0.05% /icons/folder.gif
10 19 0.60% 3 0.03% /icons/blank.gif

Top 4 of 4 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 520 16.46% 406 77.33% /
2 88 2.79% 65 12.38% /webalizer/
3 78 2.47% 44 8.38% /webalizer/usage_201709.html
4 25 0.79% 10 1.90% /webalizer/usage_201710.html

Top 4 of 4 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 520 16.46% 383 75.69% /
2 88 2.79% 66 13.04% /webalizer/
3 78 2.47% 46 9.09% /webalizer/usage_201709.html
4 25 0.79% 11 2.17% /webalizer/usage_201710.html

Top 30 of 802 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 100 3.17% 0 0.00% 49 0.59% 4 0.41% fulltextrobot-77-75-77-62.seznam.cz
2 84 2.66% 1 0.14% 41 0.49% 3 0.31% fulltextrobot-77-75-76-161.seznam.cz
3 75 2.37% 10 1.38% 327 3.98% 30 3.08% 216.244.66.228
4 63 1.99% 0 0.00% 31 0.37% 5 0.51% fulltextrobot-77-75-76-162.seznam.cz
5 56 1.77% 0 0.00% 27 0.33% 0 0.00% www45.totaalholding.nl
6 54 1.71% 0 0.00% 26 0.32% 2 0.21% fulltextrobot-77-75-78-171.seznam.cz
7 47 1.49% 0 0.00% 23 0.28% 4 0.41% fulltextrobot-77-75-76-164.seznam.cz
8 42 1.33% 0 0.00% 20 0.25% 5 0.51% 93-158-161-138.spider.yandex.com
9 37 1.17% 5 0.69% 16 0.20% 16 1.64% crawl-66-249-73-220.googlebot.com
10 34 1.08% 4 0.55% 14 0.18% 18 1.85% crawl-66-249-73-218.googlebot.com
11 34 1.08% 4 0.55% 14 0.18% 15 1.54% crawl-66-249-73-219.googlebot.com
12 31 0.98% 24 3.32% 375 4.56% 1 0.10% 45.55.221.126
13 31 0.98% 5 0.69% 15 0.18% 17 1.75% crawl-66-249-75-128.googlebot.com
14 30 0.95% 1 0.14% 14 0.17% 2 0.21% fulltextrobot-77-75-76-163.seznam.cz
15 29 0.92% 22 3.04% 1706 20.79% 1 0.10% ec2-52-36-251-200.us-west-2.compute.amazonaws.com
16 27 0.85% 3 0.41% 13 0.16% 3 0.31% 93.194.184.35.bc.googleusercontent.com
17 25 0.79% 3 0.41% 12 0.15% 11 1.13% crawl-66-249-75-156.googlebot.com
18 25 0.79% 0 0.00% 12 0.15% 5 0.51% fulltextrobot-77-75-78-168.seznam.cz
19 25 0.79% 1 0.14% 12 0.15% 2 0.21% r-183-63-62-5.ff.avast.com
20 23 0.73% 6 0.83% 11 0.13% 10 1.03% crawl-66-249-75-158.googlebot.com
21 22 0.70% 0 0.00% 11 0.13% 4 0.41% fulltextrobot-77-75-78-165.seznam.cz
22 22 0.70% 0 0.00% 11 0.13% 2 0.21% fulltextrobot-77-75-78-170.seznam.cz
23 21 0.66% 6 0.83% 10 0.12% 12 1.23% crawl-66-249-69-101.googlebot.com
24 21 0.66% 0 0.00% 10 0.12% 2 0.21% fulltextrobot-77-75-79-72.seznam.cz
25 20 0.63% 2 0.28% 10 0.12% 2 0.21% ip77.ip-54-37-49.eu
26 19 0.60% 12 1.66% 193 2.35% 4 0.41% 142.0.201.156
27 19 0.60% 2 0.28% 9 0.11% 6 0.62% crawl-66-249-69-98.googlebot.com
28 19 0.60% 0 0.00% 9 0.11% 3 0.31% fulltextrobot-77-75-78-163.seznam.cz
29 18 0.57% 18 2.49% 1184 14.43% 6 0.62% 155.133.64.152
30 18 0.57% 0 0.00% 9 0.11% 2 0.21% fulltextrobot-77-75-78-160.seznam.cz

Top 10 of 802 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 29 0.92% 22 3.04% 1706 20.79% 1 0.10% ec2-52-36-251-200.us-west-2.compute.amazonaws.com
2 18 0.57% 18 2.49% 1184 14.43% 6 0.62% 155.133.64.152
3 31 0.98% 24 3.32% 375 4.56% 1 0.10% 45.55.221.126
4 14 0.44% 12 1.66% 348 4.24% 1 0.10% 73.59.196.104.bc.googleusercontent.com
5 75 2.37% 10 1.38% 327 3.98% 30 3.08% 216.244.66.228
6 16 0.51% 14 1.94% 202 2.47% 1 0.10% spider-17.lipperhey.com
7 14 0.44% 8 1.11% 198 2.42% 1 0.10% c7.kazooisyee.tk
8 4 0.13% 4 0.55% 198 2.42% 1 0.10% sitescan.virusdie.com
9 4 0.13% 4 0.55% 197 2.40% 1 0.10% 38.100.21.78
10 5 0.16% 4 0.55% 197 2.40% 5 0.51% baiduspider-180-76-15-141.crawl.baidu.com

Top 30 of 112 Total Referrers
# Hits Referrer
1 2733 86.51% - (Direct Request)
2 10 0.32% http://www.google.com/
3 9 0.28% http://eken.co.pl
4 9 0.28% https://www.google.lk/
5 6 0.19% http://www.ukfurnitureworld.uk/
6 6 0.19% http://yandex.ru/clck/jsredir
7 5 0.16% http://burger-imperia.com/
8 4 0.13% https://www.foxweber.com
9 4 0.13% https://www.google.com/
10 3 0.09% http://katalogxxx.pl
11 3 0.09% http://www.rid3220.org/clubs/rotary
12 2 0.06% http://www.phoenicx.co.uk
13 2 0.06% https://l.facebook.com/
14 1 0.03% http://18.onlinemensbest.bid/dzhenerik-sildenafil-tsena-v-apteke/sialis-tsena-rossiya.php
15 1 0.03% http://18.onlinemensbest.bid/lekarstva-ot-erektilnoy-disfunktsii-u-muzhchin/slabaya-erektilnaya-disfunktsiya-preparati.php
16 1 0.03% http://18.onlinemensbest.bid/sildenafil-apteka-ru/sildenafila-tsitrat-i-sildenafil-v-chem-raznitsa.php
17 1 0.03% http://cpbedrum.helpstoyak.life/dapoksetin-kupit-v-kostrome-apteki/instruktsiya-preparata-dapoksetin.php
18 1 0.03% http://cpbedrum.helpstoyak.life/narushenie-erektilnoy-funktsii-u-muzhchin/moi-i-viagra-kislorod.php
19 1 0.03% http://ed.onlinemensbest.bid/kupit-sialis-20-v-spb/sialis-kupit-v-baranovichah.php
20 1 0.03% http://ed.onlinemensbest.bid/v-techenii-kakogo-vremeni-vozbuzhdaetsya-ugolovnoe-delo/dapoksetin-kak-rabotaet.php
21 1 0.03% http://edmensru.vsedliavas.life/gde-kupit-sialis-5-mg/sialis-5-mg-10-tabletok.php
22 1 0.03% http://edrufu.edspbonli.men/kupit-dzhenerik/dzheneriki-sialisa-v-kirove.php
23 1 0.03% http://edrufu.edspbonli.men/kupit-dzhenerik/reyting-dzhenerikov-sialisa.php
24 1 0.03% http://edrufu.edspbonli.men/sildenafil-tsitrat-kupit/kupit-sildenafil-s3-severnaya-zvezda-cherez-internet.php
25 1 0.03% http://edrufu.edspbonli.men/sildenafil-tsitrat-kupit/sildenafil-severnaya-zvezda-25-mg.php
26 1 0.03% http://edrufu.edspbonli.men/viagra-v-internet-aptekah/pochemu-ne-prodayut-v-aptekah-dapoksetin-v.php
27 1 0.03% http://edrumenns.helpstoyak.life/kupit-dapoksetin-v-apteke/sialis-soft-kupit-v-apteke.php
28 1 0.03% http://edrumenns.helpstoyak.life/sildenafil-diabet/kuplyu-nastoyashuyu-viagru.php
29 1 0.03% http://edruuv.helpstoyak.life/otzivi-pro-dapoksetin/sialis-otzivi-levitra-otzivi.php
30 1 0.03% http://eed.onlineedspb.men/viagru-kupit/viagra-kupit-kaluga-kaluzhskaya.php

Top 15 of 202 Total User Agents
# Hits User Agent
1 784 24.82% Mozilla/5.0 (compatible; SeznamBot/3.2; +http://napoveda.seznam.cz/en/seznambot-intro/)
2 348 11.02% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
3 264 8.36% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/)
4 174 5.51% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
5 113 3.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.75 Safari/537.36 OPR/36.0.2130.3
6 83 2.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:48.0) Gecko/20100101 Firefox/48.0
7 80 2.53% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/1.2~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
8 75 2.37% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
9 71 2.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/50.0.2661.75 Safari/537.36
10 64 2.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.100 Safari/537.36
11 62 1.96% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
12 56 1.77% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
13 46 1.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:6.0.2) Gecko/20100101 Firefox/6.0.2
14 36 1.14% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safa
15 36 1.14% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)

Usage by Country for October 2017

Top 30 of 32 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 1398 44.25% 393 54.36% 4757 57.95% Commercial (com)
2 787 24.91% 4 0.55% 381 4.64% Czech Republic
3 576 18.23% 225 31.12% 2589 31.54% Unresolved/Unknown
4 147 4.65% 50 6.92% 125 1.53% Network (net)
5 76 2.41% 18 2.49% 48 0.58% European Union
6 56 1.77% 0 0.00% 27 0.33% Netherlands
7 21 0.66% 3 0.41% 10 0.12% Russian Federation
8 17 0.54% 0 0.00% 8 0.10% Turkey
9 14 0.44% 8 1.11% 198 2.42% Tokelau
10 10 0.32% 1 0.14% 9 0.10% Brazil
11 7 0.22% 0 0.00% 3 0.04% Sri Lanka
12 7 0.22% 1 0.14% 3 0.04% Mexico
13 6 0.19% 2 0.28% 2 0.03% Non-Profit (org)
14 5 0.16% 2 0.28% 2 0.03% Germany
15 4 0.13% 1 0.14% 2 0.02% Generic TLD (info)
16 4 0.13% 2 0.28% 2 0.02% Seychelles
17 3 0.09% 3 0.41% 5 0.06% Sweden
18 3 0.09% 3 0.41% 12 0.15% Thailand
19 3 0.09% 0 0.00% 1 0.02% Viet Nam
20 2 0.06% 0 0.00% 1 0.01% Poland
21 2 0.06% 2 0.28% 8 0.10% Ukraine
22 1 0.03% 0 0.00% 0 0.01% Australia
23 1 0.03% 0 0.00% 0 0.01% Belarus
24 1 0.03% 0 0.00% 0 0.01% Canada
25 1 0.03% 0 0.00% 0 0.01% China
26 1 0.03% 1 0.14% 0 0.01% Greece
27 1 0.03% 1 0.14% 4 0.05% India
28 1 0.03% 0 0.00% 0 0.01% Korea, Republic of
29 1 0.03% 1 0.14% 0 0.01% Kazakhstan
30 1 0.03% 1 0.14% 0 0.01% Norway


Generated by Webalizer Version 2.20